تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1387 
فلسفه اسلامی 
دانشگاه قم 
 
سطح 1 
 
 
 
0.00