محبت از دیدگاه علامه طباطبایی و ابوحامد غزالی
116 بازدید
محل نشر: نشریه علمی- پژوهشی اندیشه دینی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این نوشتار به بررسی محبت از نگاه علامه طباطبائی و ابوحامد غزالی پرداخته شده است. سوالات اصلی تحقیق عبارتند از: علت و منشا محبت از نگاه این دو اندیشمند چیست؟ محبت انسان نسبت به خدا بر چه اساسی است؟ آیا خداوند به انسان محبت دارد؟ این محبت چگونه قابل تفسیر است؟ نگارنده پس از بررسی آرا دو دانشمند به این نتیجه می رسد که علامه طباطبایی منشا محبت را نیاز انسان می داند ولی از نظر غزالی منشا محبت لذت است. هر دو محبت انسان به خدا را ممکن دانسته و خداوند را کاملترین محبوب انسان می دانند. در نهایت اینکه از نظر هر دو خداوند نیز به انسان محبت دارد. غزالی آن را مجازی دنسته و تاویل میکند اما علامه این محبت را به معنای حقیقی آن میداند.