تحلیل استنادی: تعاریف ، ظرفیتها و کارکردها
59 بازدید
محل نشر: نشریه پژوهش و حوزه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تولید انبوه اطلاعات به طور ضروری تأمل در روش‌های جدید برای دسته‌بندی و ارزیابی اطلاعات را به دنبال خواهد داشت. سؤال این است که نمایه استنادی در مدیریت تولیدات علمی چه نقش و جایگاهی دارد؟ یکی از روش های موفق و رایج در این مسئله، نمایه‌سازی استنادی است. نمایه‌سازی استنادی فهرست کردن تولیدات علمی از طریق سیاهه ارجاع آنها می‌باشد. نمایه‌سازی استنادی کارکردهای زیادی به دنبال دارد که از جمله آنها؛ بازیابی دقیق و سریع اطلاعات، ایجاد شبکه ارتباطات علمی و علم‌سنجی می‌باشد. استفاده از نمایه استنادی نه تنها امکان دستیابی به اطلاعات جدید را برای ما فراهم می‌کند بلکه می‌توان از طریق آن اندیشه‌ها و افکار خود را نیز به جامعه بین‌المللی عرضه کنیم و از طریق اطلاعات به دست آمده از آن مقدمات، سیاست‌گذاری علمی و تولید علم را تهیه نمود. این خود ضرورت پرداختن به نمایه سازی استنادی متون حوزوی را نمایان می سازد. با این کار می توان متون حوزوی را در دسترس محققان در عرصه بین المللی قرار دا