رؤیت خداوند از دیدگاه شیعه و اهل سنت(مقاله کوتاه)
52 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رؤیت خداوند از جمله مباحثی است که میان شیعیان و اهل سنت بر سر کیفیت آن اختلاف است سوال این است که آیا رؤیت خداوند ممکن است و در فرض امکان کیفیت آن چگونه است؟ نظر اهل سنت و شیعیان در موضوع چیست؟ در این پژوهش پس از بررسی آرا دو طرف در‌می‌یابیم که بیشتر اهل سنت رؤیت بصری خداوند را ممکن می داننداما نظر برحق شیعیان این است که رؤیت بصری خداوند محال است ولی می‌توان خدا را به علم حضوری که بسیار قوی‌تر از رؤیت بصری است مشاهده کرد.