تصور ما از خدا
72 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امکان و تصور آدمی از خدا از جمله مباحثی است است که از طرفی مورد علاقه مومنین است و از سوی دیگر به دلیل وجود نظرات متعدد در این زمینه عرصه ابراز نظرهای گوناگون شده است. سوال این است که آیا تصور داشتن از خدا برای انسان ممکن است و در صورت امکان این تصور چگونه باید باشد؟ در این مقاله به این نتیجه رسیدیم که اولاً تصور از خدا ممکن است و در ثانی تصور خداوند باید از طریق صفات باشد به این نحو که ما در بحث صفات الهی معانی حقیقی صفات را اخذ کنیم و نواقص امکانی را از آن سلب کنیم.