علم پیشین الهی و اختیار انسان
76 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار نویسنده به دنبال پاسخ به این سوال است که چه رابطه ای میان اراده انسان و علم پیشین الهی وجود دارد؟آیا می توان در صورت قبول علم پیشین خداوند به همه امور از جمله به افعال انسان باز هم برای انسان قائل به اراده شد؟ویا اینکه در صورت وجود چنین علمی در خداوند انسان مجبور خواهد بود؟پاسخ این مقاله پس از بررسی نظر اشاعره که معتقد به جبر هستند و نظر برخی فلاسفه دین غربی که منکر علم پیشین خدا هستند با توجه به مبانی حکمت متعالیه بر این قرار است که از آنجا که علم خداوند به وجود خود به عنوان علت ماسوای خود به معنای علم او به تمام ماسواست (چرا که علم به معلول مستلزم علم به علت است.)÷س او به نحو اجمالی باید به همه ماسوا علم داشته باشد.پاسخ دیگر به این سوال این است که علم خداوند به افعال انسان از بستر اراده انسان می گذرد به این معنا که خداوند علم دارد که فلان شخص با اراده خود مرتکب فعل خاصی می شود.